• Địa chỉ : 100 Bình Thới , P14 , Quận 11
  • Liên Hệ : 0908920300
  • Thời gian làm việc
    • Sáng 9:00 ( Mở cửa )
    • Chiều 19:00 ( Đóng cửa )
    • Chủ nhật : OFF

Liên hệ